USG

Koszalin, dnia 15.10.2013 r.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku -prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ WARTOŚCI określonych art. 11 ust. 8 PZP na:

DOSTAWĘ I WYMIANĘ DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH NA DŹWIGI OSOBOWE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W KOSZALINIE.

I.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.wspl.koszalin.pl.-> oferta publiczna

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana dwóch dźwigów osobowych na dźwigi osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie w oparciu o Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację rysunkową, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje:

a. demontaż dwóch dźwigów osobowych wraz z podzespołami podlegającymi wymianie, ich wywiezienie i utylizacja;

b. renowację wejść do dźwigów osobowych;

c. wymianę oświetlenia w dwóch szybach dźwigów osobowych;

d. montaż dwóch dźwigów osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;

e. wykonanie wszystkich niezbędnych robót instalacyjnych i budowlanych związanych z wymianą dwóch dźwigów osobowych;

f. wykonanie prób powykonawczych (po montażu), regulacja, pomiary rozruchu;

g. opracowanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów osobowych do właściwego urzędu dozoru technicznego (WDT Gdynia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890 z późn. zm.). Dokumentacja powykonawcza dostarczona zostanie w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nagranej na płycie CD.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

a. Pierwszy etap obejmuje:

– wymianę oświetlenia w szybach;

– renowację 10 wejść do dźwigów osobowych – 70% prac;

– roboty demontażowe istniejącego dźwigu osobowego o udźwigu 1600kg wraz z podzespołami. Demontaż należy przeprowadzić w taki sposób, aby utrzymać w ruchu istniejący dźwig osobowy o udźwigu 630kg.

– dostawa dźwigu osobowego o udźwigu 630kg.

– dostawa dźwigu osobowego o udźwigu 1900kg.

Pierwszy etap rozpocznie się w pierwszym dniu obowiązywania umowy i zakończy się nie później niż do dnia 5 grudnia 2013r.

b. Drugi etap obejmuje:

 Roboty demontażowe istniejącego dźwigu osobowego o udźwigu 630kg.

 Montaż dźwigu osobowego o udźwigu 630kg

 Montaż dźwigu osobowego o udźwigu 1900kg. Do czasu zakończenia montażu, uruchomienia i dopuszczenia do eksploatacji dźwigu osobowego o udźwigu 1900kg, należy utrzymać w ruchu istniejący dźwig osobowy o udźwigu 630kg.

 Renowację 10 wejść do dźwigów osobowych – 30% prac.

Drugi etap rozpocznie się w pierwszym dniu po zakończeniu pierwszego etapu i zakończy sie nie później niż do dnia 31 marca 2014r.

c. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w następujących załącznikach stanowiących integralną część niniejszej SIWZ:

a) Załącznik nr 1 – Przedmiar robót.

b) Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

c) Załącznik nr 3 – Dokumentacja rysunkowa.

Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o zestawienie robót określonych w załącznikach do niniejszej SIWZ.

III.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Zamawiający, stosownie do art. 83 ust. 2, nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Termin realizacji zamówienia wraz z dokumentami rozliczeniowymi:

a) Realizacja pierwszego etapu rozpocznie się w pierwszym dniu obowiązywania umowy i zakończy się nie później niż do dnia 5 grudnia 2013r.

b) Realizacja drugiego etapu rozpocznie się w pierwszym dniu po zakończeniu pierwszego etapu i zakończy sie nie później niż do dnia 30 marca 2014r.

VI. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

VII. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

VIII. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie – 10 000,00 zł na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

IX. Kryteria oceny ofert najniższej ceny – 100 %, w stosunku do ceny brutto.

X. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, 75-640 Koszalin – IV piętro, Sekretariat, pok. Nr 419 do dnia 23 października 2013 r. do godz. 10.30

XI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2013 r. o godz.11.00

XII. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIII. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój nr 419 (tel.94/345-67-16) lub za zaliczeniem pocztowym.

D Y R E K T O R

WSPL SP ZOZ w Koszalinie

lek. med. Marek Rusiecki

Załaczniki:

Koszalin, dnia 10.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę ultrasonografu, znak sprawy: ZP-3/2013/WSPL/DOTACJA

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, zgodnie z art. 92 ust.1 oraz art. 93 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) , informuje, że ;

I. W postępowaniu na dostawę ultrasonografu zostały odrzucone następujące oferty:

1. Oferta nr 1 firmy „Medinco” Sp. z o.o., 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 5 lok. 31 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. ustawy

Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z wyrokiem KIO sygn. akt: 2069 / 13 z dnia 9 września 2013r. dokonał ponownego rozpatrzenia, badania ofert w przedmiotowej sprawie. Kierując się zasadą uczciwości i rzetelności oceny złożonych ofert Zamawiający, WSPL SP ZOZ w Koszalinie, zwrócił się do Wykonawcy zamówienia o dokonanie prezentacji oferowanego aparatu ultrasonograficznego w dniu 7 października 2013 r. o godz. 11 w siedzibie Zamawiającego. W złożonej ofercie Wykonawca potwierdził, że oferowany aparat usg spełnia wszystkie wymagane w SIWZ parametry techniczne. W wyznaczonym terminie Wykonawca dokonał prezentacji aparatu. Został na tę okoliczność sporządzony protokół. Podczas prezentacji sprzętu stwierdzono:

- Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.V.5 żądał „Archiwizacja (…) Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM” firma „Medinco” w potwierdzeniu wymaganego parametru wpisała „Tak”. Podczas prezentacji Zamawiający stwierdził, że oferowany sprzęt nie posiada możliwości zapisu obrazu w formacie „mov”. Oferta nie spełnia treści SIWZ,

- Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.II.7 żądał „Obrazowanie i prezentacja obrazu (…)Podział ekranu na min. 4 obrazy” Wykonawca „Medinco” w potwierdzeniu wymaganego parametru wpisał „Tak – podział ekranu na 4 obrazy”. Podczas prezentacji Zamawiający uzyskano tylko podział ekranu na 2 obrazy. Oferta nie spełnia treści SIWZ,

- Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.IV.C.1 żądał „Głowica sektorowa (…) Zakres częstotliwości pracy: min. 1,5 – 5,0 MHz.” Wykonawca „Medinco” w potwierdzeniu, w złożonej ofercie, wymaganego parametru wpisał „Tak- 1,6 – 5,5 MHz”. Podczas prezentacji stwierdzono, że oferowana głowica sektorowa posiada zakres częstotliwości w zakresie 1,8 – 5,5 MHz a więc innej niż zadeklarowanej, nie spełniających oczekiwań Zamawiającego. Oferta nie spełnia treści SIWZ,

2. Oferta nr 2 firmy „Euromed Medical Solutions”„ Sp. z o.o., Sp. K., 60-587 Poznań, ul. Szczęsna 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Uzasadnienie:

1.Zamawiający zgodnie z wyrokiem KIO sygn. akt: 2069 / 13 z dnia 9 września 2013r. dokonał ponownego rozpatrzenia, badania ofert w przedmiotowej sprawie. W wyniku powstałych wątpliwości co do oferty złożonej przez Wykonawcę, a w szczególności „Szczegółowych wymagań technicznych ultrasonografu” stanowiącym załącznik nr 4 do oferty, Zamawiający zażądał złożenia wyjaśnień. Prawo do żądania złożenia wyjaśnień zastrzegł sobie w SIWZ w Rozdziale X pkt.22. W piśmie z dnia 19 września 2013 r. skierowanym do Wykonawcy „Euromed Medical Solutions” Zamawiający zadał szereg pytań dotyczących parametrów oferowanego aparatu, z jednoczesnym żądaniem potwierdzenia składanych wyjaśnień poprzez załączenie oświadczeń producenta lub dokumentów potwierdzających parametry, przy czym w jednym z zadawanych pytań ( str. 2 zestawu pytań i wyjaśnień Ad. C pkt. 6 ) żądał jedynie potwierdzenia dokumentami producenta w zakresie: cytat:, „W związku z informacją producenta potwierdzającą parametr 90 % stopni w głowicy kardiologicznej w innym postępowaniu, prosimy o wyjaśnienia potwierdzone dokumentami producenta ( … )” Wykonawca w swojej odpowiedzi, tj. piśmie z dnia 23 września 2013 r. wraz z oświadczeniem – deklaracją producenta potwierdził wyżej wymienione parametry, przy czym deklaracja obcojęzyczna wraz z tłumaczeniem na język polski, załączona do w/w pisma nie spełniała wymagań formalno – prawnych jakim winny odpowiadać dokumenty składane w postępowaniach przetargowych określonych w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 19 lutego 2013r. ( Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231 ), co już mogło stanowić przesłanki do odrzucenia oferty. Brak bowiem było zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowego tłumaczenia na języki polski , a zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ dokumenty powinny być składane w języku polskim. Dodatkowo z zakresie odpowiedzi na pytanie ze str. 2 zestawu pytań i wyjaśnień Ad. C pkt. 6 nie przesłał wyjaśnień potwierdzonymi dokumentami producenta. Wskazać należy w tym momencie na ważną sprawę, a mianowicie, że Wykonawca „Euromed Medical Solutions” nie kwestionował obowiązku złożenia dodatkowych wyjaśnień (czy to poprzez oświadczenia, czy to poprzez dokumenty producenta). Powyższe okoliczności nie miały jednak wpływu na rozstrzygnięcie Zamawiającego o odrzuceniu oferty Wykonawcy „Euromed Medical Solutions”. Ze względu na fakt, że dokumenty przesłane przez Wykonawcę „Euromed Medical Solutions” rodziły i rodzą zastrzeżenia, są nieczytelne i budzą wątpliwości, w celu uwiarygodnienia składanych przez Wykonawcę „Euromed Medical Solutions” oświadczeń Zamawiający:

1. W dniu 25 września 2013r. skierował pismo do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczących aparatu USG firmy Mindray model DC-8 oferowanego przez Wykonawcę „Euromed Medical Solutions”,

2. W kolejnych pismach z dnia 27 września 2013r. do Wykonawcy „Euromed Medical Solutions” zażądał, m.in. przesłania aktualnych dokumentów producenta (nie zaś oświadczeń ) oraz w piśmie z dnia 1 października 2013r. m.in. dodatkowo żądał dokonania prezentacji oferowanego aparatu USG firmy Mindray model DC-8 we wskazanym terminie tj. 7 października 2013 r. Żądanie prezentacji aparatu podyktowane było koniecznością stwierdzenia czy oferowany ultrasonograf na dzień składania ofert spełnia wymagania Zamawiającego i faktycznie posiada parametry deklarowane w „szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” (podobne żądanie było skierowane także do drugiego Wykonawcy ).

Zamawiający w otrzymanych odpowiedziach na swoje pisma z dnia 27 września 2013r. oraz z dnia 1 października 2013r. nie otrzymał od Wykonawcy „Euromed Medical Solutions, ani żądanych już jedynie aktualnych dokumentów producenta ( nie oświadczeń ), ani informacji o chęci prezentacji oferowanego aparatu USG firmy Mindray model DC – 8. Natomiast w piśmie z dnia 29 września 2013r. Wykonawca „Euromed Medical Solutions przedstawił ponownie i jedynie deklarację producenta potwierdzającą spełnianie parametrów technicznych oferowanego aparatu wraz z jej „tłumaczeniem przysięgłym” (pisownia oryginalna ). W dniu 3 października 2013r. z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Zamawiający otrzymał wzór oznakowania (zdjęcie tabliczki znamionowej ) oraz wzór instrukcji używania w wersji polskojęzycznej aparatu USG firmy Mindray model DC-8, z której wynika szereg konkretnych danych i informacji o aparacie, niezbędnych do oceny parametrów technicznych oferowanego ultrasonografu zadeklarowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Dodatkowo do składu komisji przetargowej została włączona osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie budowy, działania i obsługi technicznej aparatów USG celem konsultacji i doradztwa zawodowego w zakresie oceny parametrów technicznych oferowanych w przetargu aparatów USG i oceny złożonych ofert przez poszczególnych Wykonawców. Zamawiający, WSPL SP ZOZ w Koszalinie, na skutek powyższych działań i powziętych informacji, stwierdził, że parametry oferowanego ultrasonografu zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie różnią się w znacznym stopniu od parametrów w dokumentacji rejestrowej wyrobu medycznego i katalogów informacyjnych dostępnych na stronach internetowych www.midray.com. Określone dane i informacje Zamawiający uzyskał też na podstawie dokonania weryfikacji złożonej oferty z katalogami, prospektami dostępnymi na stronach internetowych producenta oraz przede wszystkim na podstawie opinii i oceny przedłożonej oferty dokonanej przez specjalistę posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie aparatury ultrasonograficznej (włączonego do składu komisji przetargowej) oraz dokumentów rejestrowych udostępnionych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie ( pismo z dnia 3.10.2013 r. ).

Niezgodności dotyczą:

– Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.IV.C.4 żądał „Obrazowanie w trybie triplex w prezentacji 2D/kolor/PW oraz w prezentacji 2D/kolor/CW” Wykonawca „Euromed Medical Solutions” potwierdziła fakt spełnienia wymagania poprzez potwierdzenie „Tak”. W dostępnych konspektach, katalogach informacyjnych, oraz w dokumentach rejestrowych nie widnieje powyższa funkcja w oferowanym aparacie. Treść oferty nie spełnia treści SIWZ,

– Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.IV.C.6 żądał „głowicy sektorowej, kąt obrazowania min. 100 stopni” Wykonawca „Euromed Medical Solutions” zaoferowała w swojej ofercie „głowicę sektorową, kąt obrazowania 100 stopni przy wykorzystaniu technologii ugięcia wiązki”. W dostępnych konspektach, katalogach informacyjnych oraz w dokumentach rejestrowych nie widnieje głowica o parametrach zaoferowanych przez Wykonawcę. Treść oferty nie spełnia treści SIWZ,

– Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.II.25 żądał „Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym” firma „Euromed Medical Solutions” w potwierdzeniu wymaganego parametru wpisała „Tak”. W tabelach zgłoszenia do rejestracji wyrobu medycznego brak wpisu o możliwości funkcji CWD. Oferta nie spełnia treści SIWZ,

– Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.IV.D.2 żądał „Głowica vaginalna (…) Kąt obrazowania min 145 stopni” Wykonawca „Euromed Medical Solutions” w potwierdzeniu wymaganego parametru wpisała „Tak” nie podając opisu, typu, symbolu i kąta obrazowania. W dostępnych folderach, konspektach i katalogach informacyjnych – widnieje głowica typ V11-3E, która posiada kąt obrazowania 139 stopni przy zachowaniu częstotliwości i jest to jedyna głowica do oferowanego aparatu posiadająca kąt obrazowania 139 stopni. Oferta nie spełnia treści SIWZ.

– Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.IV.B.5 żądał „Głowica liniowa (…) Szerokość pola obrazowania w zakresie 40±10% mm” Wykonawca „Euromed Medical Solutions” potwierdził występujące wymaganego parametru i wpisał „Tak, Szerokość pola obrazowania w zakresie 40 mm”. W dostępnych katalogach informacyjnych podana jest szerokość obrazowania w zakresie 38 mm. Oferta nie spełnia treści SIWZ.

– Zamawiający w „Szczegółowych wymaganiach technicznych ultrasonografu” w pkt.IV.C.1 żądał „Głowica sektorowa (…)Zakres częstotliwości pracy: min. 1,5 – 5,0 MHz.” Wykonawca „Euromed Medical Solutions” w potwierdzeniu wymaganego parametru wpisała „Tak, Zakres częstotliwości pracy: min. 1,3 – 5,4 MHz”. W dostępnych dostępnych folderach, konspektach i katalogach informacyjnych zakres częstotliwości opiewa na 1,3 – 4,7 MHz. Oferta nie spełnia treści SIWZ.

II. Zamawiający, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę aparatu ultrasonograficznego w oparciu o art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Uzasadnienie prawne:

I. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone przez Zamawiającego. W postępowaniu nie złożono więc żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z dyspozycją normy prawnej, zawartej w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Oznacza to, iż wskazany przepis nakłada na Zamawiającego obowiązek dokonania oceny oferty w świetle wymagań określonych SIWZ, przy czym zgodnie Z utrwaloną linią orzeczniczą, weryfikacja winna dotyczyć oferty w rozumieniu sensu largo, w zakresie wymagań merytorycznych wyartykułowanych w SIWZ. Niezgodności oferty z SIWZ obu Wykonawców mają charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obligatoryjnego poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp). Zamawiający odrzucił oferty obu Wykonawców na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp albowiem ustalił w sposób nie budzący wątpliwości, że oferty obu wykonawców nie zapewniają realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami specyfikacji, a tym samym zaoferowane ultrasonografy nie odpowiadają opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganiom t. j. w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmioty zaoferowane w ofertach obu wykonawców nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia, a stwierdzone niezgodności dotyczą istotnych jego elementów. Wszystkie czynności dokonane były z zachowaniem należytej staranności, która obciąża Zamawiającego.

II. Przesłanka unieważnienia postępowania wymieniona w art. 93 ust. 1 pkt 1 zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacji, gdy po jego przeprowadzeniu okaże się, iż brak jest jakichkolwiek ofert niepodlegających odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu występuje taka sytuacja, albowiem zostały co prawda złożone dwie oferty , ale podlegają one odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

Od niniejszej czynności Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale XVII SIWZ.

D Y R E K T O R

WSPL SP ZOZ w Koszalinie

lek. med. Marek Rusiecki